宋书-梁-沈约卷六

卷六 第 1a 页 WYG0257-0073a.png
钦定四库全书
 宋书卷六
  梁    沈     约    撰
 本纪第六
  孝武帝
世祖孝武皇帝讳骏字休龙小字道民文帝第三子也
元嘉七年秋八月庚午生十二年立为武陵王食邑二
千户十六年都督湘州诸军事征虏将军湘州刺史领
卷六 第 1b 页 WYG0257-0073b.png
石头戍事十七年迁使持节都督南豫豫司雍并五州
诸军事南豫州刺史将军如故犹戍石头二十一年加
督秦州进号抚军将军明年徙都督雍梁南北秦四州
荆州之襄阳竟陵南陵顺阳新野随六郡诸军事宁蛮
校尉雍州刺史持节将军如故自晋氏江左以来襄阳
未有皇子重镇时太祖欲经略关河故有此授寻给鼓
吹一部二十五年改授都督南兖徐兖青冀幽六州豫
州之梁郡诸军事安北将军徐州刺史持节如故北镇
卷六 第 2a 页 WYG0257-0074a.png
彭城寻领兖州刺史始兴王浚为南兖州上解督南兖
二十七年坐汝阳战败降号镇军将军又以索虏南侵
降为北中郎将二十八年进督南兖州南兖州刺史当
镇山阳寻迁都督江州荆州之江夏豫州之西阳晋熙
新蔡四郡诸军事南中郎将江州刺史持节如故时缘
江蛮为寇太祖遣太子步兵校尉沈庆之等伐之使上
总统众军三十年正月上出次西阳之五洲会元凶弑
逆以上为征南将军加散骑常侍上率众入讨荆州刺
卷六 第 2b 页 WYG0257-0074b.png
史南谯王义宣雍州刺史臧质并举义兵四月辛酉上
次溧洲癸亥冠军将军柳元景前锋至新亭修建营垒
甲子贼劭亲率众攻元景大败退走丙寅上次江宁丁
卯大将军江夏王义恭来奔奉表上尊号戊辰上至于
新亭己巳即皇帝位大赦天下文武赐爵一等从军者
二等赃污清议悉皆荡除高年鳏寡孤幼六疾不能自
存人赐谷五斛逋租宿债勿复收长徒之身优量降宥
崇改太祖号谥以大将军江夏王义恭为太尉录尚书
卷六 第 3a 页 WYG0257-0074c.png
六条事南徐州刺史庚午以荆州刺史南谯王义宣为
中书监丞相录尚书六条事扬州刺史安东将军随王
诞为卫将军开府仪同三司荆州刺史雍州刺史臧质
为车骑将军开府仪同三司江州刺史征虏将军沈庆
之为领军将军抚军将军兖冀二州刺史萧思话为尚
书左仆射壬申以征虏将军王僧达为尚书右仆射改
新亭为中兴亭五月甲戌辅国将军申坦克京城乙亥
辅国将军朱修之克东府丙申克定京邑劭及始兴王
卷六 第 3b 页 WYG0257-0074d.png
浚诸同逆并伏诛庚辰诏曰天步艰难国道用否虽基
构永固而气数时愆朕以眇身奄承皇业奉寻历命鉴
寐震怀万邦风政人治之本感念陵替若疚在心可分
遣大使巡省方俗是日解严辛巳车驾幸东府城甲申
尊所生路淑媛为皇太后乙酉立妃王氏为皇后戊子
以左卫将军柳元景为雍州刺史壬辰以太尉江夏王
义恭为太傅领大司马甲午曲赦京邑二百里内并蠲
今年租税戊戌以抚军将军南平王铄为司空建平王
卷六 第 4a 页 WYG0257-0075a.png
宏为尚书左仆射东海王袆为抚军将军新除尚书左
仆射萧思话迁职六月壬寅以骠骑参军垣护之为冀
州刺史甲辰以山阳太守申恬为青州刺史丙午车驾
还宫初置殿门及上閤屯兵以江夏内史朱修之为平
西将军雍州刺史御史中丞王昙生为广州刺史戊申
以新除雍州刺史柳元景为护军将军己酉以司州刺
史鲁爽为南豫州刺史庚戌以梁南秦二州刺史刘秀
之为益州刺史太尉司马庞秀之为梁南秦二州刺史
卷六 第 4b 页 WYG0257-0075b.png
卫军司马徐遗宝为兖州刺史宁朔将军王玄谟为徐
州刺史卫将军随王诞进号骠骑大将军尚书右仆射
王僧达迁职丹阳尹褚湛之为尚书右仆射丙辰以侍
中南谯王世子恢为湘州刺史丁亥诏曰兴王立训务
弘治节辅臣佐时勤献政要仰惟圣规每存兹道猥以
眇躬属承景业阐扬遗泽无废厥心夫量入为出邦有
恒典而经给之宜多违常度兵役糜耗府藏散减外内
众供未加损约非所以聿遵先旨敬奉遗图自今诸可
卷六 第 5a 页 WYG0257-0075c.png
薄已厚民去烦从简者悉宜施行以称朕意庚申诏有
司论功班赏各有差辛酉安西将军西秦河二州刺史
吐谷浑拾寅进号镇西大将军开府仪同三司庚午还
分南徐立南兖州辛未改封南谯王义宣为南郡王随
王诞为竟陵王义宣次子宜阳侯恺为宜阳县王闰月
壬申以领军将军沈庆之为镇军将军南兖州刺史癸
酉以护军将军柳元景为领军将军丙子遣兼散骑常
侍乐询等十五人巡行风俗甲申蠲寻阳西阳郡租布
卷六 第 5b 页 WYG0257-0075d.png
三年甲午丞相南郡王义宣改为荆湘二州刺史骠骑
大将军荆州刺史竟陵王诞改为扬州刺史南蛮校尉
王僧达为护军将军是月置卫尉官秋七月辛丑朔日
有蚀之甲寅诏曰世道未夷惟忧在国夫使群善毕举
固非一才所议况以寡德属衰薄之期夙宵寅想永怀
待旦王公卿士凡有嘉谋善政可以维风训俗咸达乃
诚无或依隐辛酉诏曰百姓劳弊徭赋尚繁言念未乂
宜崇约损凡用非军国宜悉停功可省细作并尚方雕
卷六 第 6a 页 WYG0257-0076a.png
文靡巧金银涂饰事不关实严为之禁供御服膳减除
游侈水陆捕采各顺时日官私交市务令优衷其江海
田池公家规固者详所开弛贵戚竞利悉皆禁绝戊戌
以右卫将军宗悫为广州刺史己巳司空南平王铄薨
八月辛未武皇帝旧役军身尝在斋内人身犹存者普
赐解户乙亥尚书左仆射建平王宏加中书监中军将
军丁亥以沛郡太守垣闳为宁州刺史抚军司马费沈
为梁南秦二州刺史甲午护军将军王僧达迁职九月
卷六 第 6b 页 WYG0257-0076b.png
丁巳以前尚书刘义綦为中护军壬戌新亭战亡者复
同京城劭党南海太守萧简据广州反丁卯辅国将军
邓琬讨平之冬十月癸未车驾于阅武堂听讼十一月
丙午以左军将军鲁秀为司州刺史丙辰停台省众官
朔望问讯丙寅高丽国遣使献方物十二月甲戌省都
水台罢都水使者官置水衡令官癸未以将置东宫省
太子率更令步兵翊军校尉旅贲中郎将冗从仆射左
右积弩将军官中庶子中舍人庶子舍人洗马各减旧
卷六 第 7a 页 WYG0257-0076c.png
员之半
孝建元年春正月己亥朔车驾亲祠南郊改元大赦天
下壬寅以丹阳尹萧思话为安北将军徐州刺史甲辰
护军将军刘义綦迁职以尚书令何尚之为左光禄大
夫护军将军戊申诏曰首食尚农经邦本务贡士察行
宁朝当道内难甫康政训未洽衣食有仍耗之弊选造
无观国之美昔卫文勤民高宗恭默卒能收贤岩穴大
殷季年朕每侧席疚怀无忘鉴寐凡诸守莅亲民之官
卷六 第 7b 页 WYG0257-0076d.png
可详申旧条劝尽地利力田善蓄者在所具以名闻褒
甄之科精为其格四方秀孝非才勿举献答允值即就
铨擢若止无可采犹赐除署若有不堪酬奉虚窃荣荐
遣还田里加以禁锢尚书百官之元本庶绩之枢机丞
郎列曹局司有在而顷事无巨细悉归令仆非所以众
材成构群能济业者也可更明体制咸责厥成纠覈勤
惰严施赏罚壬戌更铸四铢钱丙寅立皇子子业为皇
太子赐天下为父后者爵一级孝子顺孙义夫节妇粟
卷六 第 8a 页 WYG0257-0077a.png
帛各有差是月起正光殿二月庚午豫州刺史鲁爽车
骑将军江州刺史臧质丞相荆州刺史南郡王义宣兖
州刺史徐遗宝举兵反乙亥抚军将军东海王袆迁职
己卯领军将军柳元景加抚军将军壬午曲赦豫州辛
卯左卫将军王玄谟为豫州刺史癸巳玄谟进据梁山
丙申以安北司马夏侯祖欢为兖州刺史三月癸亥内
外戒严辛丑以安北将军徐州刺史萧思话为安南将
军江州刺史抚军将军柳元景即本号为雍州刺史癸
卷六 第 8b 页 WYG0257-0077b.png
卯以太子左卫率庞秀之为徐州刺史徐遗宝为夏侯
祖欢所破弃众走丙寅以辅国长史明胤为冀州刺史
夏四月戊辰以后将军刘义綦为湘州刺史甲申以平
西将军雍州刺史朱修之为安西将军荆州刺史丙戌
镇军将军南兖州刺史沈庆之大破鲁爽于历阳之小
岘斩爽癸巳进庆之号镇北大将军封第十六皇弟休
倩为东平王未拜薨五月甲寅义宣等攻梁山王玄谟
大破之己未解严癸亥以吴兴太守刘延孙为尚书右
卷六 第 9a 页 WYG0257-0077c.png
仆射六月戊辰臧质走至武昌为人所斩传首京师甲
戌抚军将军柳元景进号抚军大将军镇北大将军沈
庆之并开府仪同三司丙子以征西将军武昌王浑为
雍州刺史癸未分扬州立东扬州分荆湘江豫州立郢
州罢南蛮校尉戊子省录尚书事庚寅义宣于江陵赐
死秋七月丙申朔日有蚀之丙辰大赦天下文武赐爵
一级逋租宿债勿复收辛酉于雍州立建昌郡以会稽
太守义阳王昶为东扬州刺史八月庚午抚军大将军
卷六 第 9b 页 WYG0257-0077d.png
柳元景复为领军将军本号如故壬申以游击将军垣
护之为徐州刺史壬辰以安西司马梁坦为梁南秦二
州刺史九月丙申以彊弩将军尹怀顺为宁州刺史丁
酉左光禄大夫何尚之解护军将军甲辰加尚之特进
丙午以安南将军江州刺史萧思话为镇西将军郢州
刺史冬十月戊寅诏曰仲尼体天降德维周兴汉经纬
三极冠冕百王爰自前代咸加褒述典司失人用阙宗
祀先朝远存遗范有诏缮立世故妨道事未克就国难
卷六 第 10a 页 WYG0257-0078a.png
频深忠勇奋厉实凭圣义大教所敦永惟兼怀无忘待
旦可开建庙制同诸侯之礼详择爽垲厚给祭秩丁亥
以秘书监东海王袆为抚军将军江州刺史于郢州立
安陆郡十一月癸卯复立都水台置都水使者官是岁
始课南徐州侨民租
二年正月壬寅以冠军将军湘东王讳为中护军二月
己丑婆皇国遣使献方物丙寅以镇北大将军南兖州
刺史沈庆之为左光禄大夫开府仪同三司辛巳以尚
卷六 第 10b 页 WYG0257-0078b.png
书右仆射刘延孙为南兖州刺史三月辛亥以吴兴太
守刘遵考为湘州刺史壬子以行征西将军杨文智为
征西将军北秦州刺史夏四月壬申河南国遣使献方
物壬午以豫章太守檀和之为豫州刺史五月戊戌以
湘州刺史刘遵考为尚书右仆射前军司马垣闳为交
州刺史庚子以辅国将军申坦为徐兖二州刺史癸卯
以右卫将军顾觊之为湘州刺史丁未以金紫光禄大
夫王偃为右光禄大夫六月甲子以国哀除释大赦天
卷六 第 11a 页 WYG0257-0078c.png
下庚辰以曲江县侯王玄谟为豫州刺史秋七月癸巳
立第十三皇弟休祐为山阳王第十四皇弟休茂为海
陵王第十五皇弟休业为鄱阳王戊戌镇西将军萧思
话卒己酉以益州刺史刘秀之为郢州刺史槃槃国遣
使献方物甲寅以义兴太守到元度为益州刺史八月
庚申雍州刺史武昌王浑有罪废为庶人自杀辛酉以
南兖州刺史刘延孙为镇军将军雍州刺史斤陀利国
遣使献方物三吴民饥癸酉诏所在赈贷丙子诏曰诸
卷六 第 11b 页 WYG0257-0078d.png
苑禁制绵远有妨肆业可详所开弛假与贫民壬午以
新除豫州刺史王玄谟为青冀二州刺史青州刺史申
恬为豫州刺史甲申以右卫将军檀和之为南兖州刺
史九月丁亥车驾于军武场阅武庚戌诏曰国道再屯
艰虞毕集朕虽寡德终膺鸿庆惟新之祉寔深百王而
惠宥之令未殊常渥永言勤虑寤寐载怀在朕受命之
前凡以罪徙放悉听还本犯衅之门尚有存者子弟可
随才署吏冬十月壬午太傅江夏王义恭领扬州刺史
卷六 第 12a 页 WYG0257-0079a.png
骠骑大将军扬州刺史竟陵王诞为司空南徐州刺史
中书监尚书左仆射中军将军建平王宏为尚书令将
军如故十月戊子中护军湘东王讳迁职镇军将军刘
延孙为护军将军青冀二州刺史王玄谟为雍州刺史
甲午以大司马垣护之为青冀二州刺史辛亥高丽国
遣使献方物十二月癸亥以前交州刺史萧景宪为交
州刺史
三年春正月庚寅立第十八皇弟休范为顺阳王第十
卷六 第 12b 页 WYG0257-0079b.png
九皇弟休若为巴陵王戊戌立第二皇子子尚为西阳
王辛丑车驾亲祠南郊壬子立皇太子妃何氏甲寅大
赦天下二月癸亥右光禄大夫王偃卒甲子以广州刺
史宗悫为平西将军豫州刺史丁卯以新除御史中丞
王翼为广州刺史丁丑始制朔望临西堂接群下受奏
事壬午内外官有田在近道听遣所给吏僮附业三月
癸丑以西阳王子尚为南兖州刺史闰月戊午尚书右
仆射刘遵考迁职癸酉鄱阳王休业薨庚辰停元嘉三
卷六 第 13a 页 WYG0257-0079c.png
十年以前兵工考剔夏五月辛酉制荆徐兖豫雍青冀
七州统内家有马一匹者蠲复一丁壬戌以右卫将军
刘瑀为益州刺史六月上于华林园听讼秋七月太傅
江夏王义恭解扬州丙子以南兖州刺史西阳王子尚
为扬州刺史秘书监建安王休仁为南兖州刺史八月
戊戌以北军中郎咨议参军费淹为交州刺史丁未以
尚书吏部郎王琨为广州刺史九月壬戌以丹阳尹刘遵
考为尚书左仆射冬十月癸未以寻阳太守张悦为益
卷六 第 13b 页 WYG0257-0079d.png
州刺史丙午太傅江夏王义恭进位太宰领司徒丁未
领军将军柳元景加骠骑将军尚书令建平王宏加中
书监卫将军抚军将军江州刺史东海王袆进号平南
将军十一月癸丑淮南太守袁景有罪弃市十二月丙
午以侍中孔灵符为郢州刺史
大明元年春正月辛亥朔改元大赦天下赐高年孤疾
粟帛各有差庚午护军将军刘延孙迁职右卫将军湘
东王讳为中护军京邑雨水辛未遣使检行赐以樵米
卷六 第 14a 页 WYG0257-0080a.png
二月己亥复亲民职公田索虏寇兖州三月壬戌制大
臣加班剑者不得入宫城门梁州獠求内属立怀汉郡
夏四月京邑疾疫丙申遣使按行赐给医药死而无收
敛者官为敛埋庚子省湘州宋建郡并临贺五月吴兴
义兴大水民饥乙卯遣使开仓赈恤癸酉于华林园听
讼乙亥以左卫将军沈昙庆为徐州刺史辅国将军梁
瑾葱为河州刺史宕昌王六月己卯以前太子步兵校
尉刘祗子歆继南丰王朗辛巳以长水校尉山阳王休
卷六 第 14b 页 WYG0257-0080b.png
祐为东扬州刺史丁亥休祐改为湘州刺史以丹阳尹
颜竣为东阳州刺史秋七月辛未土断雍州诸侨郡县
八月戊戌于兖州立阳平郡壬寅于华林园听讼甲辰
司空南徐州刺史竟陵王诞改为南兖州刺史太子詹
事刘延孙为镇军将军南徐州刺史冬十月丙申诏曰
旒纩之道有孚于结绳日昃之勤已切于姬后况世弊
教浅岁月浇季朕虽勠力宇内未明求衣而识狭前王
务广昔代永言菲德其愧良深朝咨野怨自达者寡惠
卷六 第 15a 页 WYG0257-0080c.png
民利公所昧寔众自今百辟庶尹下民贱隶有怀诚抱
志拥郁衡闾失理负谤未闻朝听者皆听躬自申奏小
大以闻朕因听政之日亲对览焉甲辰以百济王馀庆
为镇东大将军十二月丁亥顺阳王休范改封桂阳王
戊戌于华林园听讼
二年春正月辛亥车驾祀南郊壬子诏曰去岁东土多
经水灾春务已及宜加优课粮种所须以时贷给丙辰
复郡县田秩并九亲禄俸壬戌诏曰先帝灵命初兴龙
卷六 第 15b 页 WYG0257-0080d.png
飞西楚岁纪浸远感往缠心奉迎文武情深常隶思弘
殊泽以申永怀吏身可赐爵一级军户免为平民二月
丙子诏曰政道未著俗弊尚深豪侈兼并贫弱困窘存
阙衣裳没无敛槥朕甚伤之其明策守宰勤加存恤赙
赠之科速为条品乙酉以金紫光禄大夫褚湛之为尚
书左仆射丙戌中书监尚书令卫将军建平王宏以本
号开府仪同三司中书监如故丁酉骠骑将军柳元景
以本号开府仪同三司甲辰散骑常侍义阳王昶为中
卷六 第 16a 页 WYG0257-0081a.png
军将军三月丁未中书监尚书令卫将军建平王宏薨
乙卯以田农要月大官停杀牛丁卯上于华林园听讼
癸酉以宁朔将军刘季之为司州刺史夏四月甲申立
皇子子绥为安陆王甲午以海陵王休茂为雍州刺史
辛丑地震五月戊申复西阳郡六月戊寅增置吏部尚
书一人省五兵尚书丁亥左光禄大夫何尚之加开府
仪同三司戊子以金紫光禄大夫羊玄保为右光禄大
夫丙申诏曰往因师旅多有逋亡或连山染逆惧致军
卷六 第 16b 页 WYG0257-0081b.png
宪或辞役惮劳苟免刑罚虽约法从简务思弘宥恩令
骤下而逃伏犹多岂习愚为性忸恶难反将在所长吏
宣导乖方可普加宽申咸与更始秋七月甲辰彭城民
高阇等谋反伏诛癸亥以右卫将军颜师伯为青冀二
州刺史八月乙酉河南王遣使献方物丙戌中书令王
僧达有罪下狱死己丑以彊弩将军杜叔文为宁州刺
史交州刺史费淹为广州刺史南海太守垣阆为交州
刺史甲午以宁朔将军沈僧荣为兖州刺史九月癸卯
卷六 第 17a 页 WYG0257-0081c.png
于华林园听讼壬戌以宁朔将军刘道隆为徐州刺史
襄阳大水遣使通行赈赡庚午置武卫将军武骑常侍
官冬十月甲午以中军将军义阳王昶为江州刺史乙
未高丽国遣使献方物十一月壬子扬州刺史西阳王
子尚加抚军将军十二月己亥诸王及妃主庶姓位从
公者丧事听设凶门馀悉断闰月庚子诏曰夫山处岩
居不以鱼鳖为礼顷岁多虞军调繁切违方设赋本济
一时而主者玩习遂为常典杶檊瑶琨任土作贡积羽
卷六 第 17b 页 WYG0257-0081d.png
群轻终致深弊永言弘革无替朕心凡寰卫贡职山渊
采捕皆当详辨产殖考顺岁时勿使牵课虚悬睽忤气
序庶简约之风有孚于品性惠敏之训无漏于幽仄庚
申上于华林园听讼壬戌林邑国遣使献方物是冬索
虏寇青州刺史颜师伯频大破之
三年春正月丁亥割豫州梁郡属徐州己丑以骠骑将
军领军将军柳元景为尚书令尚书右仆射刘遵考为
领军将军丙申婆皇国遣使献方物二月乙卯以扬州
卷六 第 18a 页 WYG0257-0082a.png
所统六郡为王畿以东扬州隶扬州时欲立司隶校尉
以元凶已立乃止抚军将军扬州刺史西阳王子尚徙
为扬州刺史甲子复置廷尉监官荆州饥三月甲申原
田租布各有差庚寅以义兴太守垣阆为兖州刺史壬
辰中护军湘东王讳迁职以中书令东海王袆为卫将
军护军将军癸巳太宰江夏王义恭加中书监夏四月
癸卯上于华林园听讼丙午以建宁太守苻仲子为宁
州刺史乙卯司空南兖州刺史竟陵王诞有罪贬爵诞
卷六 第 18b 页 WYG0257-0082b.png
不受命据广陵城反杀兖州刺史垣阆以始兴公沈庆
之为车骑大将军开府仪同三司南兖州刺史讨诞甲
子上亲御六师车驾出顿宣武堂司州刺史刘季之反
叛徐州刺史刘道隆讨斩之秋七月己巳尅广陵城斩
诞悉诛城内男丁以女口为军赏是日解严辛未大赦
天下尚方长徒奚官奴婢老疾者悉原放孝子顺孙义
夫节妇赐粟帛各有差王畿下贫之家与近行顿所由
并蠲租一年丙子以丹阳尹刘秀之为尚书右仆射丙
卷六 第 19a 页 WYG0257-0082c.png
戌分淮南北复置二豫州以新除车骑大将军开府仪
同三司南兖州刺史沈庆之为司空刺史如故戊子以
卫将军护军将军东海王袆为南豫州刺史卫将军如
故江州刺史义阳王昶为护军将军冠军将军桂阳王
休范为江州刺史癸已以前左卫将军王玄谟为郢州
刺史八月丙申诏曰近北讨文武于军亡没或殒身矢
石或疠疾死亡并尽勤王事而敛槥卑薄可普更赙给
务令丰厚己酉以车骑长史庾深之为豫州刺史甲子
卷六 第 19b 页 WYG0257-0082d.png
诏曰昔姬道方凝刑法斯厝汉德初明犴圄用简良由
上一其道下淳其性今民浇俗薄诚浅伪深重以寡德
弗能心化故知方者鲜趣辟寔繁向因巡览见二尚方
徒隶婴金屦校既有矜复加国庆民和独隔凯泽益以
惭焉可详所原宥九月己巳诏曰夫五辟三刺自古所
难巧法深文在季弥甚故沿情察讼鲁师致捷市狱勿
扰汉史飞声廷尉远迩疑谳平决攸归而一蹈幽圄动
逾时岁民婴其困吏容其私自今囚至辞具并即以闻
卷六 第 20a 页 WYG0257-0083a.png
朕当悉详断庶无留狱若繁文滞劾證逮遐广必须亲
察以尽情状自后依旧听讼壬辰于玄武湖北立上林
苑冬十月丁酉诏曰古者荐鞠青坛聿祈多庆分茧玄
郊以供纯服来岁可使六宫妃嫔修亲桑之礼庚子镇
军将军南徐州刺史刘延孙进号车骑将军戊申河西
国遣使献方物庚戌以河西王大沮渠安周为征虏将
军凉州刺史十一月己巳高丽国遣使献方物肃慎国
重译献楛矢石砮西域献舞马十二月戊午上于华林
卷六 第 20b 页 WYG0257-0083b.png
园听讼辛酉置谒者仆射官
四年春正月辛未车驾祠南郊甲戌宕昌王奉表献方
物乙亥车驾躬耕藉田大赦天下尚方徒系及逋租宿
债大明元年以前一皆原除力田之民随才叙用孝悌
义顺赐爵一级孤老贫疾人谷十斛藉田职司优沾普
赉百姓乏粮种随宜贷给吏宣劝有章者详加褒进壬
午以北中郎司马柳叔仁为梁南秦二州刺史左将军
荆州刺史朱修之进号镇军将军庚寅立第三皇子子
卷六 第 21a 页 WYG0257-0083c.png
勋为晋安王第六皇子子房为寻阳王第七皇子子顼
为历阳王第八皇子子鸾为襄阳王二月庚子侍中建
安王休仁为湘州刺史己未以员外散骑侍郎费景绪
为宁州刺史三月甲子以冠军将军巴陵王休若为徐
州刺史丁卯以安陆王子绥为郢州刺史癸酉以徐州
刺史刘道隆为青冀二州刺史索虏寇北阴平孔堤太
守扬归子击破之甲申皇后亲桑于西郊夏四月癸卯
以南琅邪隶王畿丙午诏曰昔紩衣御宇贬甘示节土
卷六 第 21b 页 WYG0257-0083d.png
簋临天饬俭昭度朕绨帛之念无忘于怀虽深诏有司
省游务实而岁用兼积年量虚广岂以捐丰从损允称
约心四时供限可详减太半庶裘絺顺典有偃民华纂
组伤工无竞㙻市辛酉诏曰都邑节气未调疠疫犹众
言念民瘼情有矜伤可遣使存问并给医药其死亡者
随宜恤赡五月庚辰于华林园听讼乙酉以徐州之梁
郡还属豫州丙戌尚书左仆射褚湛之卒以抚军长史
刘思考为益州刺史庚寅以南下邳并南彭城郡秋七
卷六 第 22a 页 WYG0257-0084a.png
月甲戌左光禄大夫开府仪同三司何尚之薨八月壬
寅宕昌王遣使献方物己酉以晋安王子勋为南兖州
刺史雍州大水甲寅遣军部赈给九月辛未以冠军将
军垣护之为豫州刺史甲申上于华林园听讼丁亥改
封襄阳王子鸾为新安王冬十月庚寅遣新除司空沈
庆之讨沿江蛮壬辰制郡县减禄并先充公限十一月
戊辰改细作署令为左右御府令丙戌复置大司农官
十二月乙未上于华林园听讼辛巳车驾幸廷尉寺凡
卷六 第 22b 页 WYG0257-0084b.png
囚系咸悉原遣索虏遣使请和丁未车驾幸建康县原
放狱囚倭国遣使献方物
五年春正月丁卯以宕昌王梁唐子为河州刺史二月
癸巳车驾阅武诏曰昔人称人道何先于兵为首虽淹
纪勿用忘之必危朕以听览馀閒因时讲事坐作有仪
进退无爽军幢以下普量班锡顷化弗能孚而民未知
禁逭役违调起触刑网凡诸逃亡在今昧爽以前悉皆
原赦已滞囹圄者释还本役其逋负在大明三年以前
卷六 第 23a 页 WYG0257-0084c.png
一赐原停自此以还鳏贫疾老详所申减伐蛮之家蠲
租税之半近籍改新制在所承用殊谬寔多可普更符
下听以今为始若先已犯制亦同荡然甲寅加右光禄
大夫羊玄保特进夏四月癸巳改封西阳王子尚为豫
章王丙申加尚书令柳元景左光禄大夫开府仪同三
司戊戌诏曰南徐兖二州去岁水潦伤年民多困窭逋
租未入者可申至秋登丙午雍州刺史海陵王休茂杀
司马庾深之举兵反义成太守薛继考讨斩之甲寅以
卷六 第 23b 页 WYG0257-0084d.png
第九皇子子仁为雍州刺史五月癸亥制帝室期亲朝
官非禄官者月给钱十万丙辰车驾幸阅武堂听讼六
月丙午以护军将军义阳王昶为中军将军壬子分广
陵置沛郡省东平郡并广陵秋七月丙辰诏曰雨水猥
降街衢泛溢可遣使巡行穷弊之家赐以薪粟丁卯高
丽国遣使献方物庚午曲赦雍州八月戊子立第九皇
子子仁为永嘉王第十一皇子子真为始安王以北中
郎参军费伯弘为宁州刺史己丑诏曰自灵命初基圣
卷六 第 24a 页 WYG0257-0085a.png
图重远参正乐职感神明之应崇殖礼囿奋至德之光
声寔同和文以均节化调其俗物性其情故临经式奠
焕乎炳发道丧世屯学落年永狱讼微衰息之术百姓
忘退素之方今息警夷嶂恬波河渚栈山航海乡风慕
义化民成俗兹时笃矣来岁可修葺庠序旌延国胄庚
寅制方镇所假白板郡县年限依台除食禄三分之一
不给送故卫将军东海王袆以本号开府仪同三司九
月甲寅朔日有食之丁卯行幸琅邪郡囚系悉原遣甲
卷六 第 24b 页 WYG0257-0085b.png
戌移南豫州治淮南于湖县丁丑以冠军将军寻阳王
子房为南豫州刺史闰月戊子皇太子妃何氏薨丙申
初立驰道自阊阖门至于朱雀门又自承明门至于玄
武湖壬寅改封历阳王子顼为临海王冬十月甲寅以
车骑将军南徐州刺史刘延孙为尚书左仆射领护军
将军尚书右仆射刘秀之为安北将军雍州刺史以冠
军将军临海王子顼为广州刺史乙卯以东中郎将新
安王子鸾为南徐州刺史十一月壬辰诏曰王畿内奉
卷六 第 25a 页 WYG0257-0085c.png
京师外表众夏民殷务广宜思简惠可遣尚书就加详
检并与守宰平治庶狱其有疑滞具以状闻丁酉增置
少府丞一人十二月壬申以领军将军刘遵考为尚书
右仆射甲戌制天下民户岁输布四疋庚辰以太常王
玄谟为北平将军徐州刺史
六年春正月己丑湘州刺史建安王休仁加平南将军
辛卯车驾亲祠南郊是日又宗祀明堂大赦天下孝子
顺孙义夫悌弟赐爵一级慈姑节妇及孤老六疾赐帛
卷六 第 25b 页 WYG0257-0085d.png
五匹谷十斛下四方旌赏茂异其有怀真抱素志行清
白恬退自守不交当世或识通古今才经军国奉公廉
直高誉在民具以名奏乙未置五官中郎将左右中郎
将官二月乙卯复百官禄三月庚寅立第十三皇子子
元为邵陵王壬寅以倭国王世子兴为安东将军乙巳
改豫州南梁郡为淮南郡旧淮南郡并宣城丁未辅国
将军征虏长史广陵太守沈怀文有罪下狱死四月庚
申原除南兖州大明三年以前逋租新作大航门五月
卷六 第 26a 页 WYG0257-0086a.png
丙戌置凌室修藏冰之礼壬寅太宰江夏王义恭解领
司徒六月辛酉尚书右仆射护军将军刘延孙卒秋七
月庚辰以荆州刺史朱修之为领军将军广州刺史临
海王子顼为荆州刺史甲申地震戊子以辅国将军王
翼之为广州刺史辛卯以西阳太守檀翼之为交州刺
史乙未立第十九皇子子云为晋陵王八月癸亥原除
雍州大明四年以前逋租乙亥置清台令九月戊寅制
沙门致敬人主戊子以前金紫光禄大夫宗悫为中护
卷六 第 26b 页 WYG0257-0086b.png
军乙未尚书右仆射刘遵考为尚书左仆射丹阳尹王
僧朗为尚书右仆射冬十月丁巳以山阳王休祐子士
弘继鄱阳哀王休业上林苑内民庶邱墓欲还合葬者
勿禁十一月己卯陈留王曹庆秀薨辛巳以尚书令柳
元景为司空尚书令如故
七年春正月癸未诏曰春蒐之礼著自周令讲事之语
书于鲁史所以昭宣德度示民轨则今岁稔气荣中外
宁晏当因农隙葺是旧章可克日于玄武湖大阅水师
卷六 第 27a 页 WYG0257-0086c.png
并巡江右讲武校猎丁亥以尚书右仆射王僧朗为太
常卫将军颜师伯为尚书右仆射己丑以尚书令柳元
景为骠骑大将军开府仪同三司庚寅以南兖州刺史
晋安王子勋为江州刺史癸巳割吴郡属南徐州二月
甲寅车驾巡南豫南兖二州丙辰诏曰江汉楚望咸秩
周禋礼九疑于盛唐祀蓬莱于渤海皆前载流训列圣
遗式霍山是曰南岳实维国镇韫灵呈瑞肇光宋道朕
驻跸于野有事岐阳瞻睇风云徘徊以想可遣使奠祭
卷六 第 27b 页 WYG0257-0086d.png
丁巳车驾校猎于历阳之乌江己未车驾登乌江县六
合山庚申割历阳秦郡置临江郡壬寅诏曰朕受天庆
命十一年于兹矣凭七庙之灵获上帝之力礼横四海
威震八荒方巡三湘而奠衡岳次九河而检云岱今恢
览功成省风畿表观民六合蒐校长洲腾沙飞砾平岳
荡海鼖晋合序铙钲协节献鬯如礼馌兽倾郊敬举王
公之觞广纳士民之寿八风循通卿云丛聚尽天罄瑞
率宇竭欢思散大极之泉以福无方之外可大赦天下
卷六 第 28a 页 WYG0257-0087a.png
行幸所无出今岁租布其逋租馀债勿复收赐民爵一
级女子百户牛酒刺守邑宰及民夫从蒐者普加洽赉
又诏曰朕弱年操制出牧司雍承政宣风荐历年纪国
步中阻治戎江甸难夷情义寔系于怀今或练蒐训旅
涉兹境闾故邑耆旧在目罕存年世未远歼亡太半抚
迹惟事倾慨兼著太宗燕故晋阳洽恩世祖流仁济畿
畼泽永言往猷思广前赉可蠲历阳郡租输三年遣使
巡慰问民疾苦鳏寡孤老六疾不能自存者厚赐粟帛
卷六 第 28b 页 WYG0257-0087b.png
高年加以羊酒凡一介之善随才铨贯前国名臣及府
州佐吏量所沾锡人身已往施及子孙壬申车驾还宫
夏四月甲寅以领军将军朱修之为特进丙辰以尚书
湘东王讳为领军将军甲子诏曰自非临军战陈一不
得专杀其罪甚重辟者皆如旧先上须报有司严加听
察犯者以杀人罪论五月乙亥抚军将军扬州刺史豫
章王子尚进号车骑将军辅国将军始安王子真为广
州刺史丙子诏曰自今刺史守宰动民兴军皆须手诏
卷六 第 29a 页 WYG0257-0087c.png
施行惟边隅外警及奸衅内发变起仓卒者不从此例
六月甲辰以北中郎司马柳元怙为梁南秦二州刺史
戊申芮芮国高丽国遣使献方物戊辰以秦郡太守刘
德愿为豫州刺史七月乙亥征东大将军高丽王高连
进号车骑大将军开府仪同三司秋七月丙申诏曰前
诏江海田池与民共利历岁未久浸以弛替名山大川
往往占固有司严加检纠申明旧制八月丁巳诏曰昔
匹妇含怨山燋北鄙孀妻哀恸台倾东国良以诚之所
卷六 第 29b 页 WYG0257-0087d.png
动在微必著感之所震虽厚必崩朕临察九野志深待
旦弗能使烂然成章各如其节遂令炎精损河阳偏不
施岁云不稔咎寔朕由大官供膳宜从贬撤近道刑狱
当亲料省其王畿内及神州所统可遣尚书与所在共
讯畿外诸州委之刺史并讯省律令思存利民其考谪
贸袭在大明七年以前一切勿治尤弊之家开仓赈给
乙丑立第十六皇子子孟为淮南王第十八皇子子产
为临贺王车驾幸建康秣陵县讯狱囚九月乙卯诏曰
卷六 第 30a 页 WYG0257-0088a.png
近炎精亢序苗稼多伤今二麦未晚甘泽频降可下东
境郡勤课垦殖尤弊之家量贷麦种戊子诏曰昔周王
骥迹寔穷四溟汉帝鸾轸夙遍五岳是皆所以上对幽
灵下理民土自天昌替驭临宫创图礼代天郁世贸兴
毁皇家造宋日月重光璇玑得序五星顺命而戎车岁
动陈诗义阙朕聿含五光奄一天下思尽宝戒之规以
塞谋危之路当沿时省方观察风俗外详考旧典以副
侧席之怀庚寅南徐州刺史新安王子鸾兼司徒乙未
卷六 第 30b 页 WYG0257-0088b.png
车驾幸廷尉讯狱囚丙申立第二十七皇子子嗣为东平
王冬十月壬寅太子冠赐王公以下帛各有差戊申车
驾巡南豫州诏曰朕巡幸所经先见百年者及孤寡老
疾并赐粟帛狱系刑罪并亲听讼其士庶或怨郁危滞
受抑吏司或隐约洁立负摈州里皆听进朕前面自陈
诉若忠信孝义力田殖谷一介之能一艺之美悉加旌
赏虽秋泽频降而夏旱婴弊可即开行仓并加赈赐癸
丑行幸江宁县讯狱囚车骑将军扬州刺史豫章王子
卷六 第 31a 页 WYG0257-0088c.png
尚加开府仪同三司癸亥卫将军开府仪同三司东海
王袆为司空中军将军义阳王昶加开府仪同三司丙
寅诏曰赏庆刑威奄国彝轨黜幽升明辟宇恒宪故采
言聆风式观侈质贬爵加地于是乎在今类帝宜社亲
巡江甸因觐岳守躬求民瘼思弘明试之典以申考绩
之义行幸所经莅民之职功宣于德即加甄赏若废务
乱民随愆议罚主者详察以闻己巳车驾校猎于姑熟
十一月丙子曲赦南豫州殊死以下巡幸所经详减今
卷六 第 31b 页 WYG0257-0088d.png
岁田租乙酉诏遣祭晋大司马桓温征西将军毛璩墓
上于行所讯溧阳永世丹阳县囚癸巳车驾习水军于
梁山有白爵二集华盖有司奏改大明七年为神爵元
年诏不许乙未原放行狱徒系东诸郡大狱壬寅遣使
开仓贷恤听受杂物当租十二月丙午行幸历阳甲寅
大赦天下南豫州别署策系长徒一切原散其兵期考
袭谪戌悉停历阳郡女子百户牛酒高年孤疾赐帛十
匹蠲郡租十年己未太宰江夏王义恭加尚书令于博
卷六 第 32a 页 WYG0257-0089a.png
望梁山立双阙癸亥车驾至自历阳
八年春正月甲戌诏曰东境去岁不稔宜广商货远近
贩鬻米者可停道中杂税其以仗自防悉勿禁癸未安
北将军雍州刺史刘秀之卒戊子以平南将军湘州刺
史建安王休仁为安南将军江州刺史晋安王子勋为
镇军将军雍州刺史徐州刺史新安王子鸾为抚军将
军领司徒刺史如故辅国将军江夏玉世子伯禽为湘
州刺史二月辛丑特进朱修之卒壬寅诏曰去岁东境
卷六 第 32b 页 WYG0257-0089b.png
偏旱田亩失收使命来者多至乏绝或下穷流穴顿伏
街巷朕甚闵之可出仓米付建康秣陵二县随宜赡恤
若温拯不时以至捐弃者严加纠劾乙巳以镇军将军
湘东王讳为镇北将军徐州刺史平北将军徐州刺史
王玄谟为领军将军夏闰五月辛丑以前御史中丞萧
惠开为青冀二州刺史壬寅太宰江夏王义恭领太尉
特进右光禄大夫羊玄保卒庚申帝崩于玉烛殿时年
三十五秋七月丙午葬丹阳秣陵县岩山景宁陵
卷六 第 33a 页 WYG0257-0089c.png
史臣曰役已以利天下尧舜之心也利己以及万物中
主之志也尽民命以自养桀纣之行也观大明之世其
将尽民命乎虽有周公之才之美犹终之以乱何益哉
 
 
 
 
 
卷六 第 33b 页 WYG0257-0089d.png
 
 
 
 
 
 
 
 宋书卷六
卷六 第 34a 页 WYG0257-0090a.png
 宋书卷六考證
孝武帝纪以宁朔将军刘季之为司州刺史○季监本
 误秀(臣承苍/)按季之迁宁朔将军益州刺史在孝建
 之初大明二年以宁朔将军为司州刺史次年反叛
 被诛特以字形相近遂致讹舛今改
雍州刺史海陵王休茂杀司马庾深之举兵反义成太
 守薛继考讨斩之○(臣承苍/)按休茂传薛继考乃为
 休茂尽力之人此于帝纪忽以讨休茂之功归之何
卷六 第 34b 页 WYG0257-0090b.png
 一书之中互相悖谬至此南史载参军尹元庆起义
 讨之传首建邺殆是其实
 
 
 
 
 
 宋书卷六考證