宋书-梁-沈约卷四十

卷四十 第 1a 页 WYG0257-0747a.png
钦定四库全书
 宋书卷四十
 梁   沈  约  撰
 志第三十
 百官下
给事黄门侍郎四人与侍中俱掌众事郊庙临轩则一
人执麾汉百官表秦曰给事黄门无员掌侍从左右汉
因之汉东京曰给事黄门侍郎亦无员掌侍从左右关
卷四十 第 1b 页 WYG0257-0747b.png
通中外诸王朝见则引王朝坐应劭曰每日莫向青琐
门拜谓之夕郎史臣按刘向与子歆书曰黄门郎显处
也然则前汉世已为黄门侍郎矣董巴汉书曰禁门曰
黄闼中人主之故号曰黄门令然则黄门郎给事黄闼
之内故曰黄门郎也魏晋以来员四人秩六百石
公车令一人掌受章奏秦有公车司马令属卫尉汉因
之掌宫南阙门凡吏民上章四方贡献及徵诣公车者
皆掌之晋江左以来直云公车令
卷四十 第 2a 页 WYG0257-0747c.png
太医令一人丞一人周官为医师秦为太医令至二汉
属少府太官令一人丞一人周官为膳夫秦为太官令
至汉属少府
骅骝厩丞一人汉西京为龙马长汉东京为未央厩令
魏为骅骝令自公车令至此隶侍中
散骑常侍四人掌侍左右秦置散骑又置中常侍散骑
并乘舆车后中常侍得入禁中皆无员并为加官汉东
京初省散骑而中常侍因用宦者魏文帝黄初初置散
卷四十 第 2b 页 WYG0257-0747d.png
骑合于中常侍谓之散骑常侍始以孟达补之久次者
为祭酒散骑常侍秩比二千石
通直散骑常侍四人魏末散骑常侍又有在员外者晋
武帝使二人与散骑常侍通直故谓之通直散骑常侍
晋江左置五人员外散骑常侍魏末置无员
散骑侍郎四人魏初与散骑常侍同置魏晋散骑常侍
侍郎与侍中黄门侍郎共平尚书奏事江左乃罢通直
散骑侍郎四人初晋武帝置员外散骑侍郎四人元帝
卷四十 第 3a 页 WYG0257-0748a.png
使二人与散骑侍郎通直故谓之通直散骑侍郎后增
为四人员外散骑侍郎晋武帝置无员
给事中无员汉西京置掌顾问应对位次中常侍汉东
京省魏世复置
奉朝请无员亦不为官汉东京罢省三公外戚宗室诸
侯多奉朝请奉朝请者奉朝会请召而已晋武帝亦以
宗室外戚为奉车驸马骑都尉而奉朝请焉元帝为晋
王以参军为奉车都尉掾属为驸马都尉行参军舍人
卷四十 第 3b 页 WYG0257-0748b.png
为骑都尉皆奉朝请后省奉车骑都尉唯留驸马都尉
奉朝请永初已来以奉朝请选杂其尚主者唯拜驸马
都尉三都尉并汉武帝置孝建初奉朝请省驸马都尉
三都尉秩比二千石
中书令一人
中书舍人一人
中书侍郎四人
中书通事舍人四人汉武帝游后廷始使宦者典尚书
卷四十 第 4a 页 WYG0257-0748c.png
事谓之中书谒者置令仆射元帝时令弘恭仆射石显
秉势用事权倾内外成帝改中书谒者令曰中谒者令
罢谒者汉东京省中谒者令而有中宫谒者令非其职
也魏武帝为王置秘书令典尚书奏事又其任也文帝
黄初初改为中书令又置监及通事郎次黄门郎黄门
郎已署事过通事乃奉以入为帝省读书可晋改曰中
书侍郎员四人晋江左初改中书侍郎曰通事郎寻复
为中书侍郎晋初置舍人一人通事一人江左初合舍
卷四十 第 4b 页 WYG0257-0748d.png
人通事谓之通事舍人掌呈奏案章后省通事中书差
侍郎一人直西省又掌诏命宋初又置通事舍人而侍
郎之任轻矣舍人直阁内隶中书其下有主事本用武
官宋改用文吏
秘书监一人
秘书丞一人
秘书郎四人汉桓帝延熹二年置秘书监皇甫规与张
奂书云从兄秘书它何动静是也应劭汉官曰秘书监
卷四十 第 5a 页 WYG0257-0749a.png
一人六百石后省魏武帝为魏王置秘书令秘书丞秘
书典尚书奏事文帝黄初初置中书令典尚书奏事而
秘书改令为监后欲以何祯为秘书丞而秘书先自有
丞乃以祯为秘书右丞后省掌蓺文图籍周官外史掌
四方之志三皇五帝之书即其任也汉西京图籍所藏
有天府石渠兰台石室延閤广内之府是也东京图书
在东观晋武帝以秘书并中书省监谓丞为中书秘书
丞惠帝复置著作郎一人佐郎八人掌国史周世左史
卷四十 第 5b 页 WYG0257-0749b.png
记事右史记言即其任也汉东京图籍在东观故使名
儒硕学著作东观撰述国史著作之名自此始也魏世
隶中书晋武世缪徵为中书著作郎元康中改隶秘书
后别自为省而犹隶秘书著作郎谓之大著作专掌史
任晋制著作佐郎始到职必撰名臣传一人宋氏初国
朝始建未有合撰者此制遂替矣
领军将军一人掌内军汉有南北军卫京师武帝置中
垒校尉掌北军营光武省中垒校尉置北军中候监五
卷四十 第 6a 页 WYG0257-0749c.png
校营魏武为丞相相府自置领军非汉官也文帝即魏
王位魏始置领军主五校中垒武卫三营晋武帝初省
使中军将军羊祜统二卫前后左右骁骑七军营兵即
领军之任也祜迁罢复置北军中候北军中候置丞一
人怀帝永嘉中改曰中领军元帝永昌元年复改曰北
军中候寻复为领军成帝世复以为中候而陶回居之
寻复为领军领军令犹有南军都督
护军将军一人掌外军秦时护军都尉汉因之陈平为
卷四十 第 6b 页 WYG0257-0749d.png
护军中尉尽护诸将然则复以都尉为中尉矣武帝元
狩四年以护军都尉属大司马于时为都尉矣汉书李
广传广为骁骑将军属护军将军盖护军护诸将军哀
帝元寿元年更名护军都尉曰司寇平帝元始元年更
名护军都尉东京省班固为大将军中护军隶将军莫
府非汉朝列职魏武为相以韩浩为护军史奂为领军
非汉官也建安十二年改护军为中护军领军为中领
军置长史司马魏初因置护军主武官选隶领军晋世
卷四十 第 7a 页 WYG0257-0750a.png
则不隶也晋元帝永昌元年省护军并领军明帝大宁
二年复置魏晋江左领护各领营兵江左以来领军不
复别营总统二卫骁骑材官诸军犹别有营也领护资
重者为领军护军将军资轻者为中领军中护军官属
有长史司马功曹主簿五官受命出征则置参军
左卫将军一人
右卫将军一人二卫将军掌宿卫营兵二汉魏不置晋
文帝为相国相国府置中卫将军武帝初分中卫置左
卷四十 第 7b 页 WYG0257-0750b.png
右卫将军以羊琇为左卫赵序为右卫二卫江右有长
史司马功曹主簿江左无长史
骁骑将军汉武帝元光六年李广为骁骑将军魏世置
为内军有营兵高功者主之先有司马功曹主簿后省
游击将军汉武帝时韩说为游击是为六军
左军将军
右军将军
前军将军
卷四十 第 8a 页 WYG0257-0750c.png
后军将军魏明帝时有左军将军然则左军魏官也晋
武帝初置前军右军太始八年又置后军是为四军
左中郎将
右中郎将秦官汉因之与五官中郎将领三署郎魏无
三署郎犹置其职晋武帝省宋世祖大明中又置
屯骑校尉
步兵校尉
越骑校尉
卷四十 第 8b 页 WYG0257-0750d.png
长水校尉
射声校尉五校并汉武帝置屯骑步兵掌上林苑门屯
兵越骑掌越人来降因以为骑也一说取其材力超越
也长水掌长水宣曲胡骑长水胡部落名也胡骑屯宣
曲观下韦曜曰长水校尉典胡骑厩近长水故以为名
长水盖关中小水名也射声掌射声士闻声则射之故
以为名汉光武初改屯骑为骁骑越骑为青巾建武十
五年复旧汉东京五校典宿卫士自游击至五校魏晋
卷四十 第 9a 页 WYG0257-0751a.png
逮于江左初犹领营兵并置司马功曹主簿后省二中
郎将本不领营也五营校尉秩二千石
虎贲中郎将周官有虎贲氏汉武帝建元三年始微行
出游选材力之士执兵从送期之诸门故名期门无员
多至千人平帝元始元年更名曰虎贲郎置中郎将领
之虎贲旧作虎奔言如虎之奔走也王莽辅政以古有
勇士孟贲故以奔为贲比二千石
冗从仆射汉东京有中黄门冗从仆射非其职也魏世
卷四十 第 9b 页 WYG0257-0751b.png
因其名而置冗从仆射
羽林监汉武帝太初元年初置建章营骑亦掌从送次
期门后更名羽林骑置令丞宣帝令中郎将骑都尉监
羽林谓之羽林中郎将汉东京又置羽林左监羽林右
监至魏世不改晋罢羽林中郎将又省一监置一监而
已自虎贲至羽林是为三将哀帝省宋高祖永初初复
置江右领营兵江左无复营兵羽林监六百石
积射将军
卷四十 第 10a 页 WYG0257-0751c.png
彊弩将军汉武帝以路博德为彊弩校尉李沮为彊弩
将军宣帝以许延寿为彊弩将军彊弩将军至东汉为
杂号前汉至魏无积射晋太康十年立射营弩营置积
射彊弩将军主之自骁骑至彊弩将军先并各置一人
宋太宗泰始以来多以军功得此官今并无复员
殿中将军
殿中司马督晋武帝时殿内宿卫号曰三部司马置此
二官分隶左右二卫江右初员十人朝会宴飨则将军
卷四十 第 10b 页 WYG0257-0751d.png
戎服直侍左右夜开城诸门则执白虎幡监之晋孝武
太元中改选以门阀居之宋高祖永初初增为二十人
其后过员者谓之殿中员外将军员外司马督其后并
无复员
武卫将军无员初魏王始置武卫中郎将文帝践阼改
为卫将军主禁旅如今二卫非其任也晋氏不常置宋
世祖大明中复置代殿中将军之任比员外散骑侍郎
武骑常侍无员汉西京官车驾游猎常从射猛兽后汉
卷四十 第 11a 页 WYG0257-0752a.png
魏晋不置宋世祖大明中复置比奉朝请
御史丞一人掌奏劾不法时御史大夫有二丞其一曰
御史丞其二曰御史中丞殿中兰台秘书图籍在焉而
中丞居之外督部刺史内领侍御史受公卿奏事举劾
按章时中丞亦受奏事然则分有所掌也成帝绥和元
年更名御史大夫为大司空置长史而中丞官职如故
哀帝建平二年复为御史大夫元寿二年复为大司空
而中丞出外为御史台主名御史长史光武还曰中丞
卷四十 第 11b 页 WYG0257-0752b.png
又属少府献帝时更置御史大夫自置长史一人不复
领中丞也汉东京御史中丞遇尚书丞郎则中丞止车
执版揖而丞郎坐车举手礼之而已不知此制何时省
中丞每月二十五日绕行宫垣白壁史臣按汉志执金
吾每月三绕行宫城疑是省金吾以此事并中丞中丞
秩千石
治书侍御史掌举劾官品第六已上汉宣帝斋居决事
令御史二人治书因谓之治书御史汉东京使明法律
卷四十 第 12a 页 WYG0257-0752c.png
者为之天下谳疑事则以法律当其是非魏晋以来则
分掌侍御史所掌诸曹若尚书二丞也
侍御史于周为柱下史周官有御史掌治令亦其任也
秦置侍御史汉因之二汉员并十五人掌察举非法受
公卿奏事有违失者举劾之凡有五曹一曰令曹掌律
令二曰印曹掌刻印三曰供曹掌斋祠四曰尉马曹堂
官厩马五曰乘曹掌护驾魏置御史八人有治书曹掌
度支运课第曹掌考课不知其馀曹也晋西朝凡有吏
卷四十 第 12b 页 WYG0257-0752d.png
曹课第曹直事曹印曹中都督曹外都督曹媒曹符节
曹水曹中坚曹营军曹算曹法曹凡十三曹而置御史
九人晋江左初省课第曹置库曹掌厩牧牛马市租后
复分库曹置外左库内左库二曹宋太祖元嘉中省外
左库而内左库直云左库世祖大明中复置废帝景和
元年又置顺帝初省营军并水曹省算曹并法曹吏曹
不置御史凡十御史焉魏又有殿中侍御史二人盖是
兰台遣二御史居殿内察非法也晋西朝四人江左二
卷四十 第 13a 页 WYG0257-0753a.png
人秦汉有符节令隶少府领符玺郎符节令史盖周礼
典瑞掌节之任也汉至魏别为一台位次御史中丞掌
授节铜虎符竹使符晋武帝太始九年省并兰台署符
节御史掌其事焉
谒者仆射一人掌大拜授及百官班次领谒者十人谒
者掌小拜授及报章盖秦官也谒请也应氏汉官曰尧
以试舜宾于四门是其职也秦世谒者七十人汉因之
后汉百官志谒者仆射掌奉引和帝世陈郡向熙为谒
卷四十 第 13b 页 WYG0257-0753b.png
者仆射赞拜殿中音动左右然则又有常侍谒者五人
谒者则置三十五人半减西京也二汉并隶光禄勋魏
世置谒者十人晋武帝省仆射以谒者隶兰台江左复
置仆射后又省宋世祖大明中复置秩比千石
都水使者一人掌舟航及运部秦汉有都水长丞主陂
池灌溉保守河渠属太常汉东京省都水置河堤谒者
魏因之汉世水衡都尉主上林苑魏世主天下水军舟
船器械晋武帝省水衡置都水使者而河堤为都水官
卷四十 第 14a 页 WYG0257-0753c.png
属有参军二人谒者一人令史减置无常员晋西朝有
参军而无谒者谒者则江左置也怀帝永嘉六年胡入
洛阳都水使者爰浚先出督运得免然则武帝置职便
掌运矣江左省河堤
太子太傅一人丞一人
太子少傅一人丞一人傅古官也文王世子曰凡三王
教世子太傅在前少傅在后并以辅导为职汉高帝九
年以叔孙通为太子太傅位次太常二汉并无丞魏世
卷四十 第 14b 页 WYG0257-0753d.png
无东宫然则晋氏置丞也晋武帝太始五年诏太子拜
太傅少傅如弟子事师之礼二傅不得上疏曲敬二傅
并有功曹主簿五官太傅中二千石少傅二千石
太子詹事一人丞一人职比台尚书令领军将军詹省
也汉西京则太子门大夫庶子洗马舍人属二傅率更
令家令仆卫率属詹事皆秦官也后汉省詹事太子官
属悉属少傅而太傅不复领官属晋初太子官属通属
二傅咸宁元年复置詹事二傅不复领官属詹事一千
卷四十 第 15a 页 WYG0257-0754a.png

家令一人丞一人晋世置汉世太子食汤沐邑十县家
令主之又主刑狱饮食职比廷尉司农少府汉东京主
食官令食官令晋世自为官不复属家令
率更令一人主宫殿门户及赏罚事职如光禄勋卫尉
汉东京掌庶子舍人晋世则不也自汉至晋家令在率
更下宋则居上
仆一人汉世太子五日一朝非入朝日遣仆及中允旦
卷四十 第 15b 页 WYG0257-0754b.png
入请问起居主车马亲族职如太仆宗正自家令至仆
为太子三卿三卿秩千石
门大夫二人汉东京置职如中郎将分掌远近表笺秩
六百石
中庶子四人职如侍中汉东京员五人晋减为四人秩
六百石
中舍人四人汉东京太子官属有中允之职在中庶子
下洗马上疑若令中书舍人矣中舍人晋初置职如黄
卷四十 第 16a 页 WYG0257-0754c.png
门侍郎
食官令一人职如太官令汉东京官也今属中庶子庶
子四人职比散骑常侍中书监令晋制也汉西京员五
人汉东京无员职如三署中郎古者诸侯世子有庶子
之官秦因其名也秩四百石
舍人十六人职如散骑中书侍郎晋制也二汉无员掌
宿卫如三署中郎
洗马八人职如谒者秘书郎也二汉员十六人太子出
卷四十 第 16b 页 WYG0257-0754d.png
则当直者前驱导威仪秩比六百石
太子左卫率七人
太子右卫率二人五率职如二卫秦时直云卫率汉因
之主门卫晋初曰中卫率太始分为左右各领一军惠
帝时悯怀太子在东宫加置前后二率成都王颖为太
弟又置中卫是为五率江左初省前后二率孝武太元
中又置皆有丞晋初置宋世止置左右二率秩旧四百

卷四十 第 17a 页 WYG0257-0755a.png
太子屯骑校尉
太子步兵校尉
太子翊军校尉三校尉各七人并宋初置屯骑步兵因
台校尉翊军晋武帝太康初置始为台校尉而以唐彬
居之江左省
太子冗从仆射七人宋初置
太子旅贲中郎将十人职如虎贲中郎将宋初置周官
有旅贲氏汉制天子有虎贲王侯有旅贲旅众也
卷四十 第 17b 页 WYG0257-0755b.png
太子左积弩将军十人
太子右积弩将军二人汉东京积弩将军杂号也无左
右之积弩魏世至晋江左左右积弩为台职领营兵宋
世度东宫无复营矣
殿中将军十人殿中员外将军二十人宋初置平越中
郎将晋武帝置治广州主南越
南蛮校尉晋武帝置治襄阳江左初省寻又置治江陵
宋世祖孝建中省
卷四十 第 18a 页 WYG0257-0755c.png
西戎校尉晋初置长史安帝义熙中又置治中宁蛮校
尉晋武帝置治襄阳以授鲁宗之
南夷校尉晋武帝置治宁州江左改曰镇蛮校尉四夷
中郎校尉皆有长史司马参军魏晋有杂号护军如将
军今犹有镇蛮安远等护军镇蛮以加庐江晋熙西阳
太守安远以加武陵内史
刺史每州各一人黄帝立四监以治万国唐虞世十二
牧是其职也周改曰典秦曰监御史而更遣丞相史分
卷四十 第 18b 页 WYG0257-0755d.png
刺诸州谓之刺史刺之为言犹参觇也写书亦谓之刺
汉制不得刺尚书事是也刺史班行六条诏书其一条
曰彊宗豪右田宅踰制以彊陵弱以众暴寡其二条曰
二千石不奉诏书遵承典制背公向私旁诏守利侵渔
百姓聚敛为奸其三条曰二千石不恤疑狱风厉杀人
怒则加罚喜则任赏烦扰苛暴剥戮黎元为百姓所疾
山崩石裂妖祥讹言其四条曰二千石选署不平苟阿
所爱蔽贤宠顽其五条曰二千石子弟恃怙荣势请托
卷四十 第 19a 页 WYG0257-0756a.png
所监其六条曰二千石违公下比阿附豪彊通行货赂
割损正令岁终则乘传诣京师奏事成帝绥和元年改
为牧哀帝建平二年复为刺史前汉世刺史乘传周行
郡国无适所治后汉世所治始有定处止八月行部不
复奏事京师晋江左犹行郡县诏枣据追远诗曰先君
为钜鹿太守迄今三纪忝私为冀州刺史班诏次于郡
传是也灵帝世天下渐乱豪桀各据有州郡而刘焉刘
虞并自九卿出为益州幽州牧其任渐重矣官属有别
卷四十 第 19b 页 WYG0257-0756b.png
驾从事史一人从刺史行部治中从事史一人主财谷
簿书兵曹从事史一人主兵事部从事史每郡各一人
主察非法主簿一人录閤下众事省署文书门亭长一
人主州正门功曹书佐一人主选用孝经师一人主试
经月令师一人主时节祠祀律令师一人平律簿曹书
佐一人主簿书典郡书佐每郡各一人主一郡文书汉
制也今有别驾从事史治中从事史主簿西曹书佐祭
酒从事史议曹从事史部郡从事史自主簿以下置人
卷四十 第 20a 页 WYG0257-0756c.png
多少各随州旧无定制也晋成帝咸康中江州又有别
驾祭酒居僚职之上而别驾从事史如故今则无也别
驾西曹主吏及选举事治中主众曹文书事西曹即汉
之功曹书佐也祭酒分掌诸曹兵贼仓户水铠之属扬
州无祭酒而主簿治事荆州有从事史在议曹从事史
下大较应是魏晋以来置也今广州徐州有月令从事
若诸州之曹史汉旧名也汉武元封四年令诸州岁各
举秀才一人后汉避光武讳改茂才魏复曰秀才晋江
卷四十 第 20b 页 WYG0257-0756d.png
左扬州岁举二人诸州举一人或三岁一人随州大小
并对策问晋东海王越为豫州牧牧置长史参军庾凯
为长史谢鲲为参军此为牧者则无也牧二千石刺史
六百石
郡守秦官秦灭诸侯随以其地为郡置守丞尉各一人
守治民丞佐之郡当边戌者丞为长史晋江左皆谓之
丞尉典兵备盗贼汉景帝中二年更名守曰太守尉为
都尉光武省都尉后又往往置东部西部都尉有蛮夷
卷四十 第 21a 页 WYG0257-0757a.png
者又有属国都尉汉末及三国多以诸部都尉为郡晋
成帝咸康七年又省诸郡丞宋太祖元嘉四年复置郡
官属略如公府无东西曹有功曹史主选举五官掾主
诸曹事部县有都邮门亭长又有主记史催督期会汉
制也今略如之诸郡各有旧俗诸曹名号往往不同汉
武帝纳董仲舒之言元光元年始令郡国举孝廉制郡
口二十万以上岁察一人四十万以上二人六十万三
人八十万四人百万五人百二十万六人不满二十万
卷四十 第 21b 页 WYG0257-0757b.png
二岁一人不满十万三岁一人限以四科一曰德行高
妙志节清白二曰学通行修经中博士三曰明习法令
足以决疑能案章覆问文中御史四曰刚毅多略遭事
不惑明足决断材任三辅县令魏初更制口十万以上
岁一人有秀异不拘户口江左以丹阳吴会稽吴兴并
大郡岁各举二人汉制岁遣上计掾史各一人条上郡
内众事谓之阶簿至今行之太守二千石丞六百石
县令长秦官也大者为令小者为长侯国为相汉制置
卷四十 第 22a 页 WYG0257-0757c.png
丞一人尉大县二人小县一人五家为伍伍长主之二
五为什什长主之十什为里里魁主之十里为亭亭长
主之十亭为乡乡有乡佐三老有秩啬夫游徼各一人
乡佐有秩主赋税三老主教化啬夫主争讼游徼主奸
非其馀诸曹略同郡职以五官为廷掾后则无复丞唯
建康有狱丞其馀众职或此县有而彼县无各有旧俗
无定制也晋江右洛阳县置六部都尉馀大县置二人
次县小县各一人宋太祖元嘉十五年县小者又省之
卷四十 第 22b 页 WYG0257-0757d.png
诸官府至郡各置五百者旧说古君行师从卿行旅从
旅五百人也今县令以上古之诸侯故立四五百以象
师从旅从依古义也韦曜曰五百字本为伍伯伍当也
伯道也使之导引当道伯中以驱除也周制五百为旅
帅皆大夫不得卑之如此说也又周礼秋官有条狼氏
掌执鞭以趋辟王出入则八人夹道公则六人侯伯则
四人子男则二人近之矣名之异尔又汉官中有伯使
主为诸官驱使辟路于道伯中故言伯使此其比也县
卷四十 第 23a 页 WYG0257-0758a.png
令千石至六百石长五百石
汉初王国置太傅掌辅导内史主治民丞相统众官中
尉掌武职分官置职略同京师至景帝惩七国之乱更
制诸王不得治国汉为置吏改丞相曰相省御史大夫
廷尉少府宗正博士官其大夫谒者诸官长丞皆损其
员数后改汉内史为京兆尹中尉为执金吾郎中令为
光禄勋而王国如故又太仆为仆司农为大农成帝更
令相治民如郡太守省内史其中尉如郡尉太傅但曰
卷四十 第 23b 页 WYG0257-0758b.png
傅汉东京亦置傅一人王师事之相一人主治民中尉
一人主盗贼郎中令一人掌郎中宿卫仆一人治书一
人治书本曰尚书后更名治书中大夫无员掌奉使京
师及诸国者及礼乐卫士医工永巷祀礼长各一人郎
中无员魏氏谒者官属史阙不知次第晋武帝初置师
友文学各一人师即傅也景帝讳师改为傅宋世复改
曰师其文学前汉已置也友者因文王仲尼四友之名
也改太守为内史省相及仆有郎中令中尉大农为三
卷四十 第 24a 页 WYG0257-0758c.png
卿大国置左右常侍各三人省郎中置侍郎二人大国
又置上军中军下军三将军次国上军将军下军将军
各一人小国上军而已典书典祠典卫学官令典书令
丞各一人治书四人中尉司马世子庶子陵庙牧长各
一人谒者四人中大夫六人舍人十人典医丞典府丞
各一人宋氏以来一用晋制虽大小国皆有三军晋制
典书令在常侍下侍郎上江左则侍郎次常侍而典书
令居三军下矣江左以来公国则无中尉常侍三军侯
卷四十 第 24b 页 WYG0257-0758d.png
国又无大农侍郎伯子男唯典书以下又无学官令矣
吏职皆以次损省焉晋江右公侯以下置官属随国小
大无定制也晋江左诸国并三分食一元帝太兴元年
始制九分食一
太傅 太保 太宰
太尉 司徒 司空
大司马 大将军
诸位从公
卷四十 第 25a 页 WYG0257-0759a.png
  右第一品
特进
骠骑车骑卫将军
诸大将军
诸持节都督
  右第二品
侍中散骑常侍
尚书令仆射尚书
卷四十 第 25b 页 WYG0257-0759b.png
中书监令秘书监
诸征镇至龙骧将军
光禄大夫
诸卿尹
太子二傅
大长秋
太子詹事
领护军
卷四十 第 26a 页 WYG0257-0759c.png
县侯
  右第三品
二卫至五校尉
宁朔至五威五武将军
四中郎将
刺史领兵者
戎蛮校尉
御史中丞都水使者
卷四十 第 26b 页 WYG0257-0759d.png
乡侯
  右第四品
给事中黄门散骑中书侍郎
谒者仆射
三将积射彊弩将军
太子中庶子庶子三卿率
鹰扬至陵江将军
刺史不领兵者
卷四十 第 27a 页 WYG0257-0760a.png
郡国太守内史相
亭侯
  右第五品
尚书丞郎
治书侍御史侍御史
三都尉
博士
抚军以上及持节都督领护长史司马
卷四十 第 27b 页 WYG0257-0760b.png
公府从事中郎将
廷尉正监评
秘书著作丞郎
王国公三卿师友文学
诸县署令千石者
太子门大夫
殿中将军司马督
杂号护军
卷四十 第 28a 页 WYG0257-0760c.png
关内侯
  右第六品
谒者
殿中监
诸卿尹丞
太子傅詹事率丞
诸军长史司马六百石者
诸府参军
卷四十 第 28b 页 WYG0257-0760d.png
戎蛮府长史司马
公府掾属
太子洗马舍人食官令
诸县令六百石者
  右第七品
内台正令史
郡丞
诸县署长
卷四十 第 29a 页 WYG0257-0761a.png
杂号宣威将军以下
  右第八品
内台书令史
外台正令史
诸县署丞尉
  右第九品凡新置不见此诸条者随秩位所
  视盖(阙/) 右所定也
 
卷四十 第 29b 页 WYG0257-0761b.png
 
 
 
 
 
 
 
 宋书卷四十
卷四十 第 30a 页 WYG0257-0761c.png
 宋书卷四十考證
百官志下汉百官表秦曰给事黄门无员掌侍从左右
 汉因之○秦监本讹奏今改正
太官令一人丞一人○(臣承苍/)按此似宜另为一条而
 诸本俱与太医令相连当因汉时并属少府故耶
虎贲旧作虎奔言如虎之奔走也王莽辅政以古有勇
 士孟贲故以奔为贲○(臣照/)按牧誓言武王戎车三
 百两虎贲三千人孔安国曰虎贲勇士称也若虎贲
卷四十 第 30b 页 WYG0257-0761d.png
 兽言其猛也岂古字亦作奔王莽时改奔为贲后遂
 并经文亦改耶抑王莽改奔为贲之说出于传讹附
 会也
 
 
 
 
 宋书卷四十考證