宋书-梁-沈约卷七十五

卷七十五 第 1a 页 WYG0258-0392a.png
钦定四库全书
 宋书卷七十五
  梁    沈     约    撰
 列传第三十五
  王僧达  颜竣
王僧达琅邪临沂人太保弘少子兄锡质讷乏风采太
祖闻僧达蚤慧召见于德阳殿问其书学及家事应对
闲敏上甚知之妻以临川王义庆女少好学善属文年
卷七十五 第 1b 页 WYG0258-0392b.png
未二十以为始兴王浚后军参军迁太子舍人坐属疾
于杨列桥观斗鸭为有司所纠原不问性好鹰犬与闾
里少年相驰逐又躬自屠牛义庆闻如此令周旋沙门
慧观造而观之僧达陈书满席与论文义慧观酬答不
暇深相称美与锡不协□家贫求郡太祖欲以为秦郡
吏部郎庾炳之曰王弘子既不宜作秦郡僧达亦不堪
莅民乃止寻迁太子洗马母忧去职兄锡罢临海郡还
送故及奉禄百万以上僧达一夕令奴辇取无复所馀
卷七十五 第 2a 页 WYG0258-0393a.png
服阕为宣城太守性好游猎而山郡无事僧达肆意驰
骋或三五日不归受辞讼多在猎所民或相逄不识问
府君所在僧达曰近在后元嘉二十八年春索虏寇逼
都邑危惧僧达求入卫京师见许贼退又除宣城太守
顷之徙任义兴三十年元凶弑立世祖入讨普檄诸州
郡又符郡发兵僧达未知所从客说之曰方今觉逆滔
天古今未有为君计莫若承义师之檄移告傍郡使工
言之士明示祸福苟在共心谁不响应此策上也如其
卷七十五 第 2b 页 WYG0258-0393b.png
不能可躬率向义之徒详择水陆之便致身南归亦其
次也僧达乃自候道南奔逄世祖于鹊头即命为长史
加征虏将军初世祖发寻阳沈庆之谓人曰王僧达必
来赴义人问其所以庆之曰虏马饮江王出赴难见在
先帝前议论开张执意明决以此言之其至必也上即
位以为尚书右仆射寻出为使持节南蛮校尉加征虏
将军时南郡王义宣求留江陵南蛮不解不成行仍补
护军将军僧达自负才地谓当时莫及上初践阼即居
卷七十五 第 3a 页 WYG0258-0393c.png
端右一二年间便望宰相及为护军不得志乃启求徐
州曰臣衰索馀生逄辰藉业先帝追念功臣眷及遗贱
饰短捐陋布策稠采从官委褐十有一载早凭庆泰脱
亲盛明而有志于学无独见之敏有务在身无偏鉴之
识固不足建言世治备辩时宜窃以天恩不可终报尸
素难可久处故猖狂芜谬每陈所怀陛下孝诚发衷义
顺动物自龙飞以来实应九服同欢三光再朗而臣假
视巷里借听民谣黎氓(阙/)  未缔其感远近风议不
卷七十五 第 3b 页 WYG0258-0393d.png
获稍进臣所用夙宵疾首寤寐疚心者也臣取之前载
譬之于今当汉文之时可谓藉已成之业据既安之运
重以布衣菲食忧勤治道而贾谊披露乃诚犹有叹哭
之谏况今承颠沛万机惟始恩未及普信未遑周臣又
闻前达有言天下重器也一安不可卒危一危亦不可
卒安陛下神思渊通亦当鉴之圣虑窃谓今之务惟在
万有为己家国同忧允彼庶心从民之欲民有咨瘼之
声君表纳隍之志下有愆弊之苦上无侈豫之情又应
卷七十五 第 4a 页 WYG0258-0394a.png
官酌其才爵畴其望与失不赏宁失不刑至若枢任重
司藩捍要镇治乱攸寄动静所归百度惟新或可因而
弗革事在适宜无或定其出处天下多才在所用之臣
非惟寄观世路谬识其难即之于身详见其弊何者臣
虽得免墙面书不入于学伍行无愆戾自无近于才能
直以荫托门世夙列荣齿且近虽奔迸江路归命南阙
竟何功效可以书赏而频出内宠陛下绸缪数旬之中
累发明诏自非才略有素声实相任岂可闻而弗惊履
卷七十五 第 4b 页 WYG0258-0394b.png
而无惧固宜退省身分识恩之厚不知报答当在何期
夫见危致命死而后已皆殷勤前诰重其忘生臣感先
圣格言思在必效之地使生获其志死得其所如使臣
享厚禄居重荣衣狐坐熊而无事于世者固所不能安
也今四夷犹警国未忘战辫发凶诡尤宜裁防间者天
兵未获己肆其轻汉之心恐戎狄贪惏犹怀匪逊脱以
神州暂扰中夏兵饥容或游魂塞内重窥边垒且高秋
在莭胡马兴威宜图其易蚤为之所臣每一日三省志
卷七十五 第 5a 页 WYG0258-0394c.png
在报效远近小大顾其所安受效偏方得司者则虑之
所办情有不疑若首统军政董勒天兵既才所不周实
诚亦非愿陛下矜谅己厚愿复曲体此心护军之任臣
不敢处彭城军府即时过立且臣本在驱驰非希崇显
轻智小号足以自安愿垂鉴恕特赐申奖则内外荣荷
存没铭分上不许僧达三启固陈上甚不说以为征虏
将军吴郡太守期岁五迁僧达弥不得意吴郭西台寺
多富沙门僧达求须不称意乃遣主簿顾旷率门义劫
卷七十五 第 5b 页 WYG0258-0394d.png
寺内沙门竺法瑶得数百万荆江反叛加僧达置佐领
兵台符听置千人而辄立三十队队八十人又立宅于
吴多役公力坐免官初僧达为太子洗马在东宫爱念
军人朱灵宝及出为宣城灵宝己长僧达诈列死亡寄
宣城左永之籍注以为己子改名元序启太祖以为武
陵国典卫令又以补竟陵国典书令建平国中将军孝
建元年春事发又加禁锢上表陈谢云不能因依左右
倾意权贵上愈怒僧达族子确年少美姿容僧达与之
卷七十五 第 6a 页 WYG0258-0395a.png
私款确叔父休为永嘉太守当将确之郡僧达欲逼留
之确知其意避不复往僧达大怒潜于所住屋后作大
坑欲诱确来别因杀而埋之从弟僧虔知其谋禁呵乃
止御史中丞刘瑀奏请收治上不许孝建三年除太常
意尤不悦顷之上表解职曰臣自审庸短少阙宦情兼
宿抱重疾年月稍甚生平素念愿闲衡庐先朝追远之
恩早见荣齿曩者以亲贫须养僶俛从禄解褐后府十
有馀旬俄迁舍人殆不朝直实无缘坐阅宸宠尸爵家
卷七十五 第 6b 页 WYG0258-0395b.png
庭情计二三屡经闻启终获允亮赐反初服还私未用
又擢为洗马意旨优隆其令且拜许有郡缺当务处置
会琅邪迁改即蒙敕往反神翰慈诱殷勤令装成即自
随灵宝往年沦覆长溪因彼散失仰感沉恩俯铭浮宠
臣衅积祸并仍丁艰罚聊及视息即蒙逮问具启以奉
营情事负举猥多赐莅宣城极其穷踬仲春移任方冬
便值虏南侵臣沗同肺腑情为义动苦求还都侍卫辇
毂至止之日戎旗已搴在郡虽浅而贪得分了方拂农
卷七十五 第 7a 页 WYG0258-0395c.png
衣还事耕牧宣城民庶诣阙见请尔时𠡠亡从兄僧绰
宣见留之旨闇疾寡任野心素积仍附启苦乞且旋任
还务未期亡兄臣锡奄见弃背启解奔赴赐带郡还都
曾未淹积复除义兴臣自天飞海泳岂假鳞翼徒思横
施与日而深自处官以来未尝有涓毫之积羸疾闇疚
又无人一诺而性狎林水偏爱禽鱼议其所托动乖治
要故收崖敛分无忘俄顷实由有待难供上装未立东
郡奉轻西郏禄重具陈蕲恳备执初愿乞置江湘远郡
卷七十五 第 7b 页 WYG0258-0395d.png
一二年中庶反耕之日粮药有寄即蒙亮许当赐矜擢
遭逄厄运天地崩离世蒙圣朝门情之顾及在臣身复
荷殊识义虽君臣恩犹父子臣诚庸蔽心过草木奉卫
之日不觉捐身单躯弱嗣千里共气继罹凶涂动临危
尽生微朝露不察如丝信顺所扶得获全济再见天地
重睹三光于时兄子僧亮䓁幽窘丑逆尽室狱户山川
崄岨吉凶路塞悠远之思谁能勿劳尝胆濡足是其公
愿分心挂腹实亦私苦幸属圣武尅复大业宇宙廓清
卷七十五 第 8a 页 WYG0258-0396a.png
四表靖晏臣父子叔侄同获泰辰造情追寻归骨之本
欲以死明心误有馀辰情愿己展避逆向顺终古常节
智力无效有何勋庸而频烦恩荣动踰分次但忽病之
日不敢固辞故吞诉于鹊渚饮愧于新亭及元凶既殄
人神获乂端右之授即具陈请天慈优渥每越常伦南
蛮护军旬月私授臣三省非分必致孤负居常轻任尚
惧网墨况参要内职承宠外畿其取覆折不假识见故
披诚启诉表疏相属或乞轻高就卑或愿以闲易要言
卷七十五 第 8b 页 WYG0258-0396b.png
誓致苦播于辞牍诚知固陋当触明科去岁往年累犯
刑禁理无申可罪有恒典虚秽朝序惭累家业臣甘其
终物议其尽陛下弃其身瑕矜其贵戚迂略法宪曲相
全养臣一至之感口此何忘利伊恩升加以今位当时
震惊收足失所本忘闲情不敢闻命内虑于己外访于
亲以为天地之仁施不期报再造之恩不可妄属故洗
拂灰壤登沐膏露上处圣泽下更生辰合芳离蜕遐迩
改观但偷荣托幸忽移此岁自见妨长转不可宁宜其
卷七十五 第 9a 页 WYG0258-0396c.png
沈放志事俱尽伏愿陛下承太始之德加成物之恩及
臣狂蔽未至得于荣次自引圣朝厚终始之惠孤臣保
不泯之泽夫让功为高臣无功而让专素为美臣荣采
己积以是求退诚亦可悯又妻子为居更无馀累婢仆
十馀粗有田入岁时是课足继朝昏兼比日眩瞀更甚
风虚渐剧凑理合闭荣卫惛底心气冲弱神志衰散念
此根疵不支岁月公私诚愿宜蒙谅许乞徇馀辰以终
琐运白水皎日不足为譬愿垂矜鉴哀申此请僧达文
卷七十五 第 9b 页 WYG0258-0396d.png
旨抑扬诏付门下侍中何偃以其词不逊启付南台又
坐免官顷之除江夏王义恭太傅长史临淮太守又徙
太宰长史太守如故大明元年迁左卫将军领太子中
庶子以归顺功封宁陵县五等侯二年迁中书令先是
南彭城蕃县民高阇沙门释昙摽道方等共相诳惑自
言有鬼神龙凤之瑞常闻箫鼓音与秣陵民蓝宏期等
谋为乱又要结殿中将军苗允员外散骑侍郎严欣之
司空参军阚千纂太宰府将程农王恬等谋尅二年八
卷七十五 第 10a 页 WYG0258-0397a.png
月一日夜起兵攻宫门晨掩太宰江夏王义恭分兵袭
杀诸大臣以阇为天子事发觉凡党与死者数十人僧
达屡经狂逆上以其终无悛心因高阇事陷之下诏曰
王僧达馀庆所钟早登荣观轻险无行暴于世谈值国
道中艰尽室愿效甄其薄诚贳其鸿慝爵遍外内身穷
荣宠曾无在泮食椹怀音乃协规西楚志扰东区公行
剽掠显夺凶党倚结群恶诬乱视听朕每容隐思加荡
雪曾无犬马感恩之志而炎火成燎原之势涓流兆江
卷七十五 第 10b 页 WYG0258-0397b.png
河之形遂唇齿高阇契规苏宝搜详妖图觇察象纬逮
贼长临枭馀党就鞫咸布辞狱牒宣言虚市犹欲隐忍
法为情屈小丑纷纭人扇方甚矫构风尘志希非觊固
己达诸公卿彰于朝野朕焉得轻宗社之重行匹夫之
仁殛山诛邪圣典所同戮讽剪律汉法攸尚便可收付
廷尉肃正刑书故太保华容文昭公弘契阔历朝绸缪
眷遇岂容忘兹勋德忽其世祀门爵国姻一不贬绝于
狱赐死时年三十六子道琰徙新安郡前废帝即位得
卷七十五 第 11a 页 WYG0258-0397c.png
还京邑后废帝元徽中为庐陵国内史未至郡卒苏宝
者名宝生本寒门有文义之美元嘉中立国子学为毛
诗助教为太祖所知官至南台侍御史江宁令坐知高
阇反不即启闻与阇共伏诛
颜竣字士逊琅邪临沂人光禄大夫延之子也太祖问
延之卿诸子谁有卿风对曰竣得臣笔测得臣文㚟得
臣义跃得臣酒竣初为太学博士太子舍人出为世祖
抚军主簿甚被爱遇竣亦尽心补益元嘉中上不欲诸
卷七十五 第 11b 页 WYG0258-0397d.png
王各立朋党将召竣补尚书郎吏部尚书江湛以为竣
在府有称不宜回改上乃止遂随府转安北镇军北中
郎府主簿二十八年虏自彭城北归复求互市竣议曰
愚以为与虏和亲无益已然之明效何以言其然夷狄
之欲侵暴正苦力之不足耳未尝拘制信义用辍其谋
昔年江上之役乃是和亲之所招历稔交聘遂求国婚
朝廷羁縻之义依违不绝既积岁月渐不可诬兽心无
厌重以忿怒故至于深入幸今因兵交之后华戎隔判
卷七十五 第 12a 页 WYG0258-0398a.png
若言互市则复开曩敝之萌议者不过言互市之利在
得马今弃此所重得彼下驷千匹以上尚不足言况所
得之数裁不十百邪一相交关卒难闭绝寇负力玩胜
骄黠已甚虽云互市实觇国情多赡其求则桀慠罔已
通而为莭则必生边虞不如塞其端渐杜其觖望内修
德化外经边事保境以观其衅于事为长初沙门释僧
舍粗有学义谓竣曰贫道粗见谶记当有真人应符名
称次第属在殿下竣在彭城尝向亲人叙之言遂宣布
卷七十五 第 12b 页 WYG0258-0398b.png
闻于太祖时元凶巫蛊事已发故上不加推治世祖镇
寻阳迁南中郎记室参军三十年春以父延之致仕固
求解职不许赐假未发而太祖崩问至世祖举兵入讨
转咨议参军领录事任总外内并造檄书世祖发寻阳
便有疾领录事自沈庆之以下并不堪相见唯竣出入
卧内断决军机时世祖屡经危笃不任咨禀凡厥众事
竣皆专断施行世祖践祚以为侍中俄迁左卫将军加
散骑常侍辞常侍见许封建城县侯食邑二千户孝建
卷七十五 第 13a 页 WYG0258-0398c.png
元年转吏部尚书领骁骑将军留心选举自强不息任
遇既隆奏无不可其后谢庄代竣领选意多不行竣容
貌严毅庄风姿甚美宾客喧□常欢笑荅之时人为之
语曰颜竣嗔而与人官谢庄笑而不与人官南郡王义
宣臧质等反以竣兼领军义宣质诸子藏匿建康秣陵
湖熟江宁县界世祖大怒免丹阳尹褚湛之官收四县
官长以竣为丹阳尹加散骑常侍先是竣未有子而大
司马江夏王义恭诸子为元凶所杀至是并各产男上
卷七十五 第 13b 页 WYG0258-0398d.png
自为制名名义恭子为伯禽以比鲁公伯禽周公旦之
子也名竣子为辟彊以比汉侍中张良之子先是元嘉
中铸四铢钱轮郭形制与五铢同用费损无利故百姓
不盗铸及世祖即位又铸孝建四铢三年尚书右丞徐
爰议曰贵货利民载自五政开铸流圜法成九府民富
国实教立化光及时移俗易则通变适用是以周汉俶
迁随世轻重降及后代财丰用足因条前宝无复改创
年历既远丧乱屡经堙焚剪毁日月销减货薄民贫公
卷七十五 第 14a 页 WYG0258-0399a.png
私俱困不有革造将至大乏谓应式遵古典收铜缮铸
纳赎刋刑著在往策今宜以铜赎刑随罚为品诏可铸
钱形或薄小轮郭不成于是民间盗铸者云起杂以铅
锡并不牢固又剪凿古钱以取其铜钱转薄小稍违官
式虽重制严刑民吏官长坐死免者相系而盗铸弥甚
百物踊贵民人患苦之乃立品格薄小无轮郭者悉加
禁断始兴郡公沈庆之立议曰昔秦币过重高祖是患
普令民铸改造榆荚而货轻物重又复乖时太宗放铸
卷七十五 第 14b 页 WYG0258-0399b.png
贾谊致讥诚以采山术存铜多利重耕战之器曩时所
用四民竞造为害或多而孝文弗纳民铸遂行故能朽
贯盈府天下殷富况今耕战不用采铸废久镕冶所资
多因成器功艰利薄绝吴邓之资农民不习无释耒之
患方今中兴开运圣化惟新虽复偃甲销戈而仓库未
实公私所乏唯钱而已愚谓宜听民铸钱郡县开置钱
署乐铸之家皆居署内平其杂式去其杂伪官敛轮郭
藏之以为永宝去春所禁新品一时施用今铸悉依此
卷七十五 第 15a 页 WYG0258-0399c.png
格万税三千严检盗铸并禁剪凿数年之间公私丰赡
铜尽事息奸伪自止且禁铸则铜转成器开铸则器化
为财剪华利用于事为益上下其事公卿太宰江夏王
义恭议曰伏见沈庆之议听民私铸乐铸之室皆入署
居平其准式去其杂伪愚谓百姓不乐与官相关由来
甚久又多是人士盖不愿入署凡盗铸为利利在伪杂
伪杂既禁乐入必寡云敛取轮郭藏为永宝愚谓上之
所贵下必从之百姓闻官敛轮郭轮郭之价百倍大小
卷七十五 第 15b 页 WYG0258-0399d.png
对易谁肯为之彊制使换则状似逼夺又去春所禁新
品一时施用愚谓此条在可开许又云今铸宜依此格
万税三千又云严检盗铸不得更造夫禁制之设非惟
一旦昧利犯宪群庶常情不患制轻患在冒犯今入署
必万输三千私铸无十三之税逐利犯禁居然不断又
云铜尽事息奸伪自禁愚谓赤县内铜非可卒尽比及
铜尽奸伪已积又云禁铸则铜转成器开铸则器化为
财然顷所患患于形式不均加以剪凿(阙二/字)铅锡众诉
卷七十五 第 16a 页 WYG0258-0400a.png
耳越若止于盗铸铜者亦无须苦禁竣议曰泉货利用
近古所同轻重之议定于汉世魏晋以降未之能改诚
以物货既均改之伪生故也世代渐久弊运顿至因革
之道宜有其术今云开署放铸诚所欣同但虑采山事
绝器用日耗铜既转少器亦弥贵设器直一千则铸之
减半为之无利虽令不行又云去春所禁一时施用是
欲使天下丰财若细物必行而不从公铸利已既深情
伪无极私铸剪凿书不可禁五铢半两之属不盈一年
卷七十五 第 16b 页 WYG0258-0400b.png
必至于尽财货未赡大钱已竭数岁之间悉为尘土岂
可令取弊之道基于皇代今百姓之货虽为转少而市
井之民未有嗟怨此新禁初行品式未一须臾自止不
足以垂圣虑唯府藏空匮实为重忧今纵行细钱官无
益赋之理百姓虽赡无解官乏唯简费去华设在莭俭
求赡之道莫此为贵然钱有定限而消失无方剪铸虽
息终致穷尽者亡应官开取铜之署绝器用之涂定其
品式日月渐铸岁久之后不为世益耳时议者又以铜
卷七十五 第 17a 页 WYG0258-0400c.png
转难得欲铸二铢钱竣又议曰议者将为官藏空虚宜
更改铸天下铜少宜减钱式以救交弊赈国纾民愚以
为不然今铸二铢恣行新细于官无解于乏而人奸巧
大兴天下之货将靡碎至尽空立严禁而利深难绝不
过一二年间其弊不可复救其甚不可一也今镕铸有
顿得一二亿理纵复得此必待弥年岁暮税登财币暂
革日用之费不赡数月虽权徵助何解乏邪徒使奸民
意骋而贻厥愆谋此又甚不可二也民惩大钱之改兼
卷七十五 第 17b 页 WYG0258-0400d.png
畏近日新禁市井之间必生喧扰远利未开切患猥及
富商得志贫民困窘此又甚不可三也若使交益深重
尚不可行况又未见其利而众弊如此失算当时取诮
百代乎前废帝即位铸二铢钱形式转细官钱每出民
间即模效之而大小厚薄皆不及也无轮郭不磨炉如
今之剪凿者谓之耒子景和元年沈庆之启通私铸由
是钱货乱改一千钱长不盈三寸大小称此谓之鹅眼
钱劣于此者谓之綖环钱入水不沉随手破碎市井不
卷七十五 第 18a 页 WYG0258-0401a.png
复料数十万钱不盈一掬斗米一万商货不行太宗初
唯禁鹅眼诞环其馀皆通用复禁民铸官署亦废工寻
复并断唯用古钱竣自散骑常侍丹阳尹加中书令丹
阳尹如故表让中书令曰虚窃国灵坐招禁要闻命惭
惶形魂震越臣东州凡鄙生微于时长自闾阎不窥官
辙门无富贵志绝华伍直以委身垄亩饥寒交切先朝
陶均庶品不遗愚贱得免耕税之勤厕仕进之末陛下
盛德居蕃总揽英异越以不才超尘清轨奉躬历稔劳
卷七十五 第 18b 页 WYG0258-0401b.png
效莫书仰恃曲成之仁毕愿守宰之秩岂期天地中阕
殷忧启圣倚附兴运擢景神涂云飞海泳冠绝伦等曾
未三期殊命八萃详料赏典则臣不应科瞻言勤良则
臣与侔贵方欲□款皇朝降阶盛序微已国言少彻身
谤而制书猥下爵树弥隆臣小人也不及远谋宠利之
来何能居约徒以上渎天明下汨彝议灾谪之兴惧必
在迩今之过授以先微身苟曰非据危辱将及十手所
指谕等膏肓所以寤寐兢遽维萦苦疾者也伏愿陛下
卷七十五 第 19a 页 WYG0258-0401c.png
察其丹诚矜其疾愿绝会收恩以全愚分则造化之施
方兹为薄见许时岁旱民饥竣上言禁饧一月息米近
万斛复代谢庄为吏部尚书领太子左卫率未拜丁忧
起为右将军丹阳尹如故竣藉蕃朝之旧极陈得失上
自即吉之后多所兴造竣谏争恳切无所回避上意甚
不说多不见从竣自谓才足干时恩旧莫比当赞务居
中永执朝政而所陈多不被纳疑上欲疏之乃求外出
以占时旨大明元年以为东扬州刺史将军如故所求
卷七十五 第 19b 页 WYG0258-0401d.png
既许便忧惧无计至州又丁母艰不许去职听送丧还
都恩待犹厚竣弥不自安每对亲故颇怀怨愤又言朝
事违谬人主得失及王僧达被诛谓为竣所谗构临死
陈竣前后忿怼每恨言不见从僧达所言颇有相符据
上乃使御史中丞庾徽之奏之曰臣闻人臣之奉主毁
家光国竭情无私若乃无礼陵人怙富卑上是以王叔
作戒子晰为戮未有背本塞原好利忘义而得自容盛
世溷乱清流者也右将军东扬州刺史建城县开国侯
卷七十五 第 20a 页 WYG0258-0402a.png
颜竣因附风云谬蒙翼长天地更造拔以非次圣朝亲
揽万务一归而窥觇国柄潜图秉执受任选曹驱扇滋
甚出尹京辇形势弥放传诏犯宪旧须启闻而竣以通
□忤已辄加鞭辱罔顾威灵莫此为甚严诏屡发当官
责效竣权恣不行怨怼弥起怀挟奸数苞藏阴慝预闻
中旨罔不宣露罚则委上恩必归已荷遇之门即加谤
辱受谴之室曲相哀抚翻戾朝纪狡惑视听胁惧上宰
激动闾阎未上虑闻内怀猜惧伪请东牧以卜天旨既
卷七十五 第 20b 页 WYG0258-0402b.png
获出蕃怨詈方肆反唇腹诽方之已轻且时有启奏必
恊奸私宣示亲朋动作群小前冬母亡诏赐还葬事毕
不去盘桓经时方构间勋贵造立同异又表示危惧深
营身观曲访大臣虑不全立遂以已被斥外国道将颠
衅积怀抱恶穷辞色兼行阙于家早负世议逮身居崇
宠奉兼万金荣以夸亲禄不充养宿憾母弟恃贵辄戮
天伦怨毒亲交震骇凡所莅任皆阙政刑辄开丹阳库
物贷借吏下多假资礼解为门生充朝满野殆将千计
卷七十五 第 21a 页 WYG0258-0402c.png
骄放自下妨公害私取监解见钱以供帐下宾旅酣歌
不异平日街谈道说非复风声竣代都文吏特荷天私
弃瑕录用豫参要重劳无汗马赏班河山出内宠灵踰
越伦伍山川之性日月弥滋溪壑之心在盈弥奓虎寇
狼贪未足为譬今皇明开耀品物咸亨伤俗点化实唯
害焉宜加显戮以彰盛化请以见事免竣所居官下太
常削爵土须事御收付廷尉法狱罪上未欲便加大戮
且止免官竣频启谢罪并乞性命上愈怒诏荅曰宪司
卷七十五 第 21b 页 WYG0258-0402d.png
所奏非宿昔所以相期卿受荣遇故当极此讪讦怨愤
已孤本望乃复过烦思虑惧不自全岂为下事上诚莭
之至邪及竟陵王诞为逆因此陷之召御史中丞庾徽
之于前为奏奏成诏曰竣孤负恩养乃可至此于狱赐
死妻息宥之以远子辟彊徙送交州又于道杀之竣文
集行于世
史臣曰世祖弱岁临蕃涵道未广披胸解带义止宾僚
及运钟倾陂身危虑切擢胆抽肝犹患言未尽也至于
卷七十五 第 22a 页 WYG0258-0403a.png
冯玉负扆威行万物欲有必从事无暂失既而忧欢异
日甘苦变心主挟今情臣追昔款宋昌之报上赏已行
同舟之虑下望愈结嫌怨既萌诛责自起竣之取衅于
世盖由此乎为人臣者若能事主而捐其私立功而忘
其报虽求颠陷不可得也
 
 
 
卷七十五 第 22b 页 WYG0258-0403b.png
 
 
 
 
 
 
 
 宋书卷七十五
卷七十五 第 23a 页 WYG0258-0403c.png
 宋书卷七十五考證
王僧达传受效偏方得司者则虑之所办情有不疑○
 得司者则四字不可解者字或当作考
颜竣傅夫禁制之设非惟一旦昧利犯宪群庶常情○
 一旦二字监本讹作亘今改正
众诉耳越○诉监本误作字书无字今定作诉言
 钱法弊坏众人交诉之声溢耳也
史臣论嫌怨既萌○萌监本误作前今改正
卷七十五 第 23b 页 WYG0258-0403d.png
 
 
 
 
 
 
 
 宋书卷七十五考證